วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม  ภูมิใจในความเป็นไทย มีความพร้อมที่จะเข้าเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับได้อย่างมีคุณภาพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขปรัชญา   

ความรู้   คู่ความดี  มีวินัยพัฒนาการตามวัย น้อมนำวิถีวัฒนธรรมไทย


เอกลักษณ์  

 งามอย่างไทย  ร่าเริงแจ่มใส  วินัยเด่น

อัตลักษณ์  

 ยิ้มง่าย   ไหว้สวย


พันธกิจ

1.  จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  ให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง  ด้าน  อย่างสมดุลและต่อเนื่อง

2.  ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย

3.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง

4.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประเพณีวัฒนธรรมไทย

5.  สร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง


     สีประจำโรงเรียน : สีเขียว ขาว

                   สีเขียว  หมายถึง  ความเสียสละ ความเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์

               สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์  
Comments